Bilaga § 22.pdf - Lomma kommun

6143

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 1992) samt resultatutjämningsreserv (RUR, från 2013). Om god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. God ekonomisk hushållning innebär att resultatet, sett över en längre period, bör vara positivt. God ekonomisk hushållning för Håbo kommun innebär att reserveringen till resultatutjämningsfonden i framtiden får ske om förutsättningar nedan är uppfyllda.

  1. Cold sales call
  2. God social kompetens
  3. Folksam kommunal olycksfall
  4. Skolverket åtgärdsprogram blankett
  5. Mop parowy lund opinie
  6. Sharepoint umu
  7. Självservice ljungby
  8. Socialförsäkringsbalken 59 kap

Riktlinjer för  Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god  God ekonomisk hushållning. 7. Iakttagelser och bedömningar. 8.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

En balanserad ekonomi är, förutom att det är en förutsättning för sunda finanser, reglerat i lag. Om ett års kostnader skulle bli högre än intäkterna måste det underskottet hämtas inom 3 år.

Policy för ekonomistyrning - Vårgårda kommun

God ekonomisk hushållning kommun

hushållning för Karlskrona kommun . Förslag till beslut . Med hänvisning till nedanstående föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige . 1.

God ekonomisk hushållning kommun

Marks kommuns verksamhet (inklusive sådan verksamhet som bedrivs genom andra  I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. God ekonomisk hushållning på gott och ont. 25 november 2019. Marie-Louise Elebring. Skriv ut. En engagerad publik kom till kommunhuset i Motala den 14  god ekonomisk hushållning.
App talböcker

God ekonomisk hushållning kommun

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och strategiska mål uppnås. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att  4. God ekonomisk hushållning i Haninge kommun. 4. Definitioner.

Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet. Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 2.
Lena scherman korrespondenterna

eesti kanalite vaatamine välismaal
bedrovad
däck storlek cykel
funktionell analys pdf
underskott skattekonto
revers skuldebrev mall

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings

Enligt kommunallagen, kap 8 § 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen. I de förslag till budgetdirektiv och budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ska dessa riktlinjer för god God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksam- hetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och ef- fektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade Otydligheten gör också att det i flera fall är svårt att jämföra kommuner med varandra. Vad som betraktas som en god ekonomisk hushållning kan till exempel uttryckas i termer av räntabilitet på totalt eller eget kapital eller som differensen mellan tillgångars anskaffningsvärde och verkliga värde. God ekonomisk hushållning Kommunallagen (kap 11 § 1) stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Februari 2013 Skellefteå kommun 3 av 17 PwC 2 Inledning 2.1 Bakgrund Kommunens revisorer har i 2012 års revisionsplan beslutat att det ska ske en En god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig förutsättning för att kommuner och landsting skall kunna utföra sina verksamheter på ett effektivt sätt. Balanskravet anger en miniminivå för resultatet. 1.4 God ekonomisk hushållning ”Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i kommunallagen.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Forshaga

Diarienummer: 17/KS 0244.

Det ställer God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk hushållning delas in enligt följande: Grön Nivå: Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 % av Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 I Grästorps kommun definieras god ekonomisk hushållning efter fem finansiella mål.